<$BlogRSDURL$>

وبلاگی برای روز مرّگی

  به عقب برمبگردیم

بحثی بود در باره اینکه چرا ما ملت ایران با سرعت صوت به عقب برمیگردیم. هرچند این بحث شبیه طنز است اما باید گفت وقتی جامعه ای صوت ندارد و یا اینکه صوت او از سر چاپلوسی و تملق است و یا اینکه صوت خلاف است نه صوت صواب ( مثل این صوت) باید هر روز بیشتر از دیروز و با سرعت بیشتر از سرعت صوت به عقب برگردیم.
 

Tuesday, October 31, 2006

Post a Comment

  سادگی توام با صفا است

ساده باشیم و صفائی بکنیم
سوز دل با غم سازی بکنیم
ساز ها سوز دل ساده ماست
غم خود با دل و سازی بکنیم
 

Post a Comment

در اين وبلاگ از زندگانی روزمره خود در ايران خواهم نوشت .this site have many information from my live and idea in Iran-Tabriz and Gogan

صفحه اصلی
آرشيو
فرستادن نظرات

آرشیو

11/01/2003 - 12/01/2003 12/01/2003 - 01/01/2004 01/01/2004 - 02/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 09/01/2004 - 10/01/2004 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 04/01/2006 - 05/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 10/01/2006 - 11/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 01/01/2007 - 02/01/2007

جنین شناسی
اصول پیشگیری
بیماریهای طیور

شعر آذری
شعر فارسی


[Powered by Blogger]