<$BlogRSDURL$>

وبلاگی برای روز مرّگی

  مالیات

سه خبر از مالیات بر درآمد بر حیرتم افزود.
۱ - اینکه در ایران نیز مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد. اطلاعات بیشتر
۲- دوم اینکه روسپی ها خود خواهان دادن مالیات بر درآمد هستند اطلاعات بیشتر
۳- سوم اینکه مالیات از اهدا کنندگان اسپرم اخذ خواهد شد . اطلاعات بیشتر

.
 

Sunday, May 29, 2005

Post a Comment

  یک شوخی

روز پنجشنبه 29/2/84 كه امتحان تخصصي بيوتكنولوژي را در دانشگاه تهران و دانشكده دامپزشكي تمام كردم به شوخي براي دوستان سياست هاي احتمالي خود را بعد از قبولي ميگفتم كه يكي از دوستان گفتند بهتر است ژنهاي افراد خوش تيپ و خوشگل را انتخاب كرده تكثير نمائي تا همه از وجود آنها استفاده نمايند. حتي پيشنهاد شد كه يك بانك ژن تاسيس شود تا از همه ژنها داشته باشيم و بطور سفارشي قيافه هاي سفارشي را توليد نمائيم. البته براي حراست ژنهاي اصلي و راحتي كار و تامين نصف ژنهاي سفارشي پيشنهاد شد يك بانك زن نيز تشكيل دهيم. البته بعدا فهميديم كه اين كار شايد به صلاح نسل آينده هم خواهد بود چراكه در آن ميتوان ژنهاي بد قيافه ساز را بايكوت يا ناك اوت نمود. به اميد روزي كه همه خوشگل باشند.
 

Thursday, May 26, 2005

Post a Comment

  بسوی سرنوشت

چند روزی است امتحان تخصصی دادم تا سرنوشتی دیگر را شروع کنم البته اگرخدا بخواهد و قبول شوم
 

Tuesday, May 24, 2005

Post a Comment

در اين وبلاگ از زندگانی روزمره خود در ايران خواهم نوشت .this site have many information from my live and idea in Iran-Tabriz and Gogan

صفحه اصلی
آرشيو
فرستادن نظرات

آرشیو

11/01/2003 - 12/01/2003 12/01/2003 - 01/01/2004 01/01/2004 - 02/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 09/01/2004 - 10/01/2004 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 04/01/2006 - 05/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 10/01/2006 - 11/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 01/01/2007 - 02/01/2007

جنین شناسی
اصول پیشگیری
بیماریهای طیور

شعر آذری
شعر فارسی


[Powered by Blogger]